Not found
Title ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์วังปลา : การพลิกฟื้นวิถีชนบท / ฉัตรวดี นนทรีย์, บรรณาธิการ.
Published เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547
Detail 46 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
Added Author ฉัตรวดี นนทรีย์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed