Author สินีนุช โสฬส
Article Title ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงระดับเยาวชน
Subject
 
 
Source วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. ปีที่ 19, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561), หน้า 74-87 :ตาราง, ภาพประกอบ
My List
Share
Card Marc

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed